top
top

Historie

LVV en het ontstaan ervan

ONTSTAAN: Op 12 november 1998 hebben een tiental mensen het initiatief genomen tot het oprichten van de vereniging. In een eerste vergadering, die begin januari 1999 werd belegd werd besloten dat professionalisering, belangenbehartiging en ondersteuning de kernbegrippen van de vereniging zijn.
Op 23 juni 1999 is de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen opgericht door middel van Statuten.
Op 28 maart 2000 werd de eerste Algemene Leden Vergadering gehouden.
Het bestuur bestond toen uit 9 leden.

DOELEN: De doelen van de vereniging zijn:
- behartigen van de belangen van vertrouwenspersonen
- het bieden van ondersteuning; formalisering van de functie vertrouwenspersoon
- het bijdragen aan het bewustwordingsproces ten aanzien van seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten en andere ongewenste omgangsvormen.

Deze doelen zouden bereikt kunnen worden door; het opstellen van een code waarin de rechtsbescherming van vertrouwenspersonen wordt geregeld; het bevorderen van intercollegiale ondersteuning, het geven van voorlichting.

ACTIVITEITEN: Activiteiten die de komende jaren centraal zouden staan waren:
- maken van een model-taakomschrijving;
- actuele ontwikkelingen onder de aandacht van de leden brengen door middel van informatiepakketten;
- in kaart brengen van kwaliteit van trainingen;
- netwerkfunctie gestalte geven door te inventariseren welk lid binnen welke beroepsgroep werkzaam is en welke regio woont/werkt;
- maken van een Nieuwsbrief;
- opzetten van intervisiegroepen;
- folder en website maken;
- ontwikkelen van een beroepscode waarin rechtsbescherming geregeld wordt;
- contacten onderhouden en uitbreiden met bijvoorbeeld: Clara Wichman Instituut, Proefprocessenfonds, Ministerie van SoZaWe, etc.

In de loop der jaren zijn er nieuwe onderwerpen in de activiteiten kalender opgenomen, zoals:
- ontwikkelen van een model voorlichtingsmethodiek
- ontwikkelen van een model beleidsplan ongewenste omgangsvormen
- onderzoek rechtsbescherming vertrouwenspersoon
- organiseren van studie-/themamiddagen voor leden
- onderzoeken van de mogelijkheden tot afhandeling van klachten over vertrouwenspersonen
- uitgeven van twee Nieuwsbrieven per jaar
- uitzoeken welke bureaus zich bezighouden met het plaatsen van externe vertrouwenspersonen en externe klachtencommissies
- overwegen om voor de organisatie van de ALV een werkgroep in te stellen
- bijhouden van de lijst cursussen, trainingen en shorts voor vertrouwenspersonen
- onderzoek naar en inventarisatie van opleidingsinstituten
- mogelijkheid tot het verstrekken van subsidie
- ontwikkelen van een DVD
- uitgeven van een Handboek voor vertrouwenspersonen


Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Secretariaat

 © Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Keurmerk voor opleidingsinsituten

Certificering vertrouwenspersonen

Opleidingsinstituten met keurmerk

Keurmerk werkgroep

Procedure accreditatie bij- en nascholing

Geaccrediteerde cursussen bij- en nascholing

Intervisie documenten bij-en-nascholing

 

 

Evenementen

09 02 201509-02-2015 13:00
Themabijeenkomst Juridische Aspecten