top
top

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

| Doelstelling | Belangenbehartiging | Professionalisering |
| Ondersteuning | Activiteiten | Lidmaatschap |

1: Doelstelling

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Er hebben zich inmiddels al bijna zeshonderd leden aangesloten.

Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Meer in het algemeen is het doel van de LVV gericht op erkenning en verdere professionalisering van het vak. De vereniging wil op die manier ertoe bijdragen dat in arbeidsorganisaties serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en andere ongewenste gedragsvormen.

2: Belangenbehartiging

De LVV heeft in de loop van haar bestaan een visie ontwikkeld op taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon. Zo vinden wij dat vertrouwenspersonen geen onderdeel kunnen uitmaken van de klachtencommissie. Vertrouwenspersonen zijn niet eindverantwoordelijk voor de voorlichting over hun functie: de werkgever moet de functie als integraal onderdeel van het beleid inzake ongewenste omgangsvormen meenemen in de voorlichting daarover binnen de organisatie.

3: Professionalisering

Het werk van een vertrouwenspersoon is niet iets wat je "er zo maar even bijdoet". Een vertrouwenspersoon moet heel wat in huis hebben. Zij/Hij moet beschikken over luister- en gespreksvaardigheden, kennis van de organisatie en zelfs enige juridische kennis. Daarom is scholing een absoluut eerste vereiste. De LVV geeft of organiseert zelf geen trainingen. Wel wil de LVV zich ontwikkelen tot een verzamelpunt van kennis over trainingen, scholingsmogelijkheden en ontwikkelingen op het vakgebied.

4: Ondersteuning

Het werk van een vertrouwenspersoon is niet eenvoudig. Zij/Hij staat er meestal alleen voor en overleg met anderen op het werk is haast niet mogelijk. Daarom is het zo belangrijk om ervaringen - met inachtneming van de geheimhoudingsplicht - toch met andere collega's elders te kunnen delen, te evalueren en om meningen te toetsen. Doordat de LVV zich tot een uitgebreid netwerk heeft ontwikkeld, is het gemakkelijk om contact te zoeken met of te rade te gaan bij iemand die bijvoorbeeld in dezelfde bedrijfstak of in dezelfde regio werkt.

5: Activiteiten

6: Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor ieder die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werkt. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 120,- ex. BTW per jaar. Opzeggingen dienen plaats te vinden voor 1 december.

7: Algemeen

Als u zich wilt aanmelden download dan het aanmeldformulier.
Vul dit volledig in en stuur het naar:
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Postbus 1058,
3860 BB Nijkerk

 


Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Secretariaat

 © Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Keurmerk voor opleidingsinsituten

Certificering vertrouwenspersonen

Opleidingsinstituten met keurmerk

Keurmerk werkgroep

Procedure accreditatie bij- en nascholing

Geaccrediteerde cursussen bij- en nascholing

Intervisie documenten bij-en-nascholing

 

 

Evenementen

09 02 201509-02-2015 13:00
Themabijeenkomst Juridische Aspecten