top
top

FAQ

 

Vraag
Ik ben mijn eerste jaarverslag over mijn werk als vertrouwenspersoon aan het maken. Zijn er voorschriften wie dit jaarverslag behoort te krijgen? MT en OR? En geef je daarbij aanwijzingen over de verspreiding i.v.m. het vertrouwelijke karakter van het rapport? Zo ja, hoe garandeer je dat? Bedankt voor uw spoedige antwoord!

Antwoord
Wie het jaarverslag behoort te krijgen is per organisatie verschillend. Echter in de meeste organisaties wordt het jaarverslag aangeboden aan de directie/MT-leden van een organisatie. In het jaarverslag staan geen gegevens over personen danwel informatie waaruit af te leiden is om wie het handelt. Dit ook om het vertrouwelijke karakter te waarborgen.
Harde garanties zijn er, vwb verspreiding etc., niet. In de meeste gevallen worden daar afspraken over gemaakt. Als deze afspraken worden geschonden kan een vertrouwenspersoon de directie / MT daarop aanspreken.
 
Vraag
Bij Hudson vervul ik naast mijn functie van consultant de rol van vertrouwenspersoon. Met HR ben ik een protocol ongewenste omgansvormen en/of gedrag en klachtenprocedure aan het opstellen. Een van de vragen die daarbij rijst is of er een bewaringstermijn is van het dossier van een persoon die een officiele klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend. Indien die er is wat is de termijn of waar zou ik dat kunnen vinden. In de Arbowet is er niets over geregeld.
 
Antwoord
Er is geen officiële bewaartermijn voor het dossier van een door klager ingediende klacht. Deze vraag zou aan de directie, cq het bestuur moeten worden voorgelegd met een aanbeveling uwerzijds kunnen doen voor de bewaringstermijn. Het bewaren van het dossier van een door klager ingediende klacht zal korter kunnen zijn dan het dossier van de aangeklaagde, mits de klacht gegrond is verklaard door de klachtencommissie.
 
Vraag
Ik zou graag de volgende vraag beantwoord willen zien. Wat zijn de functie-eisen voor een vertrouwenspersoon en is het juist een pre of een nadeel als de vertrouwenspersoon ook als personeelsfuctionaris werkaam is in de organisatie.
 
Antwoord
De LVV beschikt over een funktie-/taakomschrijving voor vertrouwenspersonen. Voor leden is dit dokument gratis, voor niet leden vraagt de LVV een bescheiden vergoeding van € 3,50. In dit dokument staan de funktie-eisen, competenties, taken etc. beschreven. Kunt u aangeven of u dit dokument wilt hebben en zoja kunt u dan aangeven waar de nota naar toe gezonden kan worden??

Op uw tweede vraag is het advies dat de funktie / rol van vertrouwenspersoon niet bij een personeelsfunctionaris belegd moet zijn. Reden hiervoor is de belangenverstrengeling.

Vraag
Bestaat er een regeling betreffende onkostenvergoeding/salariering voor vertrouwenspersonen
 
Antwoord
Nee, er bestaat geen vaste regeling. Externe vertrouwenspersonen vragen zo'n € 70,- tot € 120,- per uur, terwijl interne vertrouwenspersonen op basis van hun funktie beloond worden of een waardering gelijk aan een OR-lid.

Vraag
Ik werk in een Ouderen organisatie als CVP maar zou wel als zelfstandige willen werken en een bureau op willen richten kan ik dan ook lid worden. Heb indertijd de opleiding gedaan bij de SKOG en ben ook lid via mijn werk van de VKIG.

Antwoord
Het is niet noodzakelijk om in dienst te zijn van een organisatie. U kunt ook als zelfstandige lid worden van de LVV.Mocht u lid willen worden dan hoor ik dat graag van u.
 
Vraag
Ik ben benaderd om vertrouwenspersoon te worden bij een korfbalvereniging. Allereerst is er vraag naar een "regeling", althans een voorbeeld van de rol, taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon, wat deze wel en niet doet, en hoe deze kan verwijzen naar instanties die een eventueel verder traject of hulpverlening bieden. 

Antwoord
Wij, LVV, kunnen u hierover zeker meer vertellen. Dit is dan ook reden waarom wij een aantal producten hebben ontwikkeld. Zo hebben wij producten als: taak/functiebeschrijving vertrouwenspersoon (waarin de taken, bevoegdheden en competenties staan, wij hebben een model klachtenprocedure, model voorlichting, nieuwsbrieven etc. etc. Om een beeld te krijgen is wellicht een taak/functiebechrijving voldoende. 

 

Vraag

Binnen top-craft hebben we 2 vertrouwenspersonen. De funktieomschrijvingen zijn meegenomen in (het nieuwe) funktieboek. Wij willen vervolgens de funktie ook graag gewaardeerd hebben. Hebben jullie enig inzicht hoe het landelijk gesteld is met de beloning van vertouwenspersonen? Is het gemiddeld genomen nog altijd een (soms heftige, onbetaalde )nevenfunktie ?

Antwoord

Helaas is er nog niets geregeld rondom de honorering voor de functie van vp.

Vaak gaat het om vrijgemaakte uren binnen de andere functie, deze worden

doorgaans dan ook volgens de bestaande functie vergoed.

Worden vp's aangetrokken van buiten en vervolgens in het bedrijf als vp

opgenomen, dan moet deze in een bepaalde functieschaal gewaardeerd worden

zeker vergelijkbaar als die van een or-lid.

Let hierbij ook op de rechtsbescherming van een or-lid, deze zou ook moeten

gelden voor een vp.

Wordt er gebruik gemaakt van een externe vp, dan gelden uurtarieven

variërend van 70 tot 120 euro per uur.

Aan gezien werkgevers worden gestimuleerd en veelal verplicht door

bepalingen in de ARBO-wet, wordt het steeds meer een

erkende en betaalde functie.

De vp zelf zal moeten toezien dat de functie voldoende gehonoreerd wordt en

daar voldoende argumenten voor moeten aandragen.

Vraag

Kunt u mij informeren over de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering georganiseerd door de LVV of andere organisatie; ik denk aan training, bepaalde vormen van overleg met andere vertrouwenspersonen?

Antwoord

Opleidingendokument toegezonden

Vraag

Hoe kan ik in contact komen met een vertrouwenspersoon. Ik hoor graag van u.

Antwoord

zie emailadressen / telefoonnummers op de website

Vraag

wij hebben 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Ik heb begrepen dat er ook een externe vertrouwenspersoon moet zijn? Waar kan ik een goeie externe vertrouwenspersoon vinden? in Den Haag?

Antwoord

Bij externe vertrouwenspersonen, zie bijvoorbeeld buro Bezemer&Kuiper of zie ook de links op de website.

Vraag

Ik zou graag telefonisch contact met jullie opnemen, is dat mogelijk? Wat is dan jullie nummer en wie kan ik dan benaderen het zou gaan om informatie over het opzetten van een vertrouwenspersoon voor medewerkers en de daarbij horende functie-en taakomschrijving en tevens om de af te handelen klachtenprocedure hierbinnen.

Antwoord

zie emailadressen / telefoonnummers op de website

Vraag

regelmatig vragen jongeren mij of het is toegestaan, dat tijdelijk andere jongeren op hun kamer gehuisvest worden, wanneer zij b.v een weekend naar huis zijn. men ervaard dit als een ernstige verstoring van de privacy.

Antwoord

Uitgaande dat het om kamers gaat die verhuurd worden is het afhankelijk van de afspraken die tussen de verhuurder en huurder zijn gemaakt of de kamers nieuwe huurders/bewoners krijgen of niet.

Als het om een instelling of instellingen gaat dat jongeren huisvest en waarvoor geen huur door de jongeren maar door de overheid wordt betaald kan het zijn dat hier een principe geldt zoals die ook geldt voor vezorgingstehuizen / opvanghuizen etc. Voorbeeld hierbij is bv een 2 persoonskamer waar op enig moment een persoon is gehuisvest. In dat geval zou een 2e persoon aangewezen kunnen worden om eveneens gebruik te maken van de kamer.

Het komt er dus op neer dat er een onderscheid is te maken in het commercieel verhuur van kamers danwel sociale opvang. Voor beiden gelden verschillende regels. Voor commercieel verhuur van kamers is het zeker niet gebruikelijk dat een huurder een andere huurder er bij krijgt (tenzij de huurder dit zelf regelt), dit zou dan onderverhuur zijn.

Vraag

Is het zinvol om als externe vertrouwenspersoon (werkzaam vanuit de GGD voor scholen in Friesland) lid te worden van de LVV ?

Antwoord

Het maakt niet uit of een vertrouwenspersoon in of extern is.

Binnen de LVV zijn er ook leden die als extern vertrouwenspersoon door organisaties worden ingehuurd.

Vraag

Voor onze vertrouwenspersonen ben ik op zoek naar praktisch bruikbare informatie, bijvoorbeeld verwijzingen naar hulpverleners, wanneer verwijs je iemand door etc. Kan ik dergelijke informatie verwachten als ik lid zou worden van uw vereniging?

Antwoord

Als je lid bent kan dit soort informatie worden verstrekt. Verder is het ook mogelijk om via bv gemeentelijke instellingen hulpverleningsadressen te mobiliseren

Vraag

Ik ben voornemens om zelfstandig vertrouwensman te worden. Ik wil daar eens van gedachten over wisselen en mijn ideeen hierover met iemand te bespreken. Ook wil ik info omtrent opleidingen en cursussen.

Antwoord

zie emailadressen / telefoonnummers op de website opleidingsinfo staat ook op de website

Vraag

Aangezien ik op school een vertrouwenspersoon heb ingeschakeld en haar in vertrouwen heb genomen wil ik een klacht indienen want deze persoon heeft mijn vertrouwen niet gebonden en is zonder mijn toestemming met dit verhaal naar de directie gegaan. Is dit strafbaar of mag dit?

Antwoord

De vertrouwenspersoon mag alleen naar de directie gaan als jij daarvan op de hoogte bent en toestemming hebt gegeven. Alleen als meerdere leerlingen gevaar lopen of als jij seksueel geïntimideerd bent en nog minderjarig, dan heeft de vertrouwenspersoon de plicht om dit te melden.

Vraag

Ik wil graag mijn nieuwe collega's VP naar een opleiding

vertrouwenspersoon sturen. Ik heb zelf, met mijn collega's les gehad van de firma Relief. Nu kunnen wij allemaal geen adres van relief meer achterhalen. Heeft u dit adres? Of heeft u een ander goed instituut, dat u ons kunt aanraden?

Antwoord

Opleidingendokument toegezonden

zie ook links op de website

Vraag

Ik wil graag mijn nieuwe collega's VP naar een opleiding vertrouwenspersoon sturen. Ik heb zelf, met mijn collega's les gehad van de firma Relief. Nu kunnen wij allemaal geen adres van relief meer achterhalen. Heeft u dit adres? Of heeft u een ander goed instituut, dat u ons kunt aanraden?

Antwoord

Informatie verzonden

Vraag

Ik ben sinds dit jaar aagesteld als VP binnen onze organisatie. We starten er nog maar net mee, dus het is goed mogelijk, dat zaken anders/ beter geregeld kunnen worden.

Ik ben het afgelopen jaar tegen het volgende aangelopen( laatste 2 maanden is het stil, maar ik wil het in een evaluatie wel bespreken):

Mensen zijn bij mij geweest met een klacht of probleem.

Ze zijn moegestreden en hebben dan nog zoiets als: misschien helpt het als ik naar de VP ga.

Ze vertellen hun verhaal en vragen wat ik er mee kan.

Ik leg uit, dat zij er zelf iets mee kunnen doen en dat ik daarin wil begeleiden.

Vervolgens hoeft het niet meer, omdat ze het vertrouwen kwijt zijn( in directie/ de organisatie) en geen energie meer hebben, omdat de zaak emotioneel zo zwaar is gaan wegen/ mensen voelen zich alleen staan.

Naar mij toe wordt geuit: jij kunt er ook niets aan doen( in mij dus ook geen vertrouwen meer?)

Waardoor hebben ze geen vertrouwen: ervaringen, interpretaties, gedachtegangen, verhalen van anderen

De klachten hebben iets ge

Antwoord

Om te beginnen heeft u heel veel bevoegdheden en u kunt ook nog behoorlijk wat doen.

Ik zal de situatie schetsen zoals ik dit heb aangepakt, ik heb namelijk soortgelijke klachten ontvangen. Het gaat dan niet zozeer over stalken maar meer over discriminatie over uit te voeren werkzaamheden.

Ik zet puntsgewijs een en ander neer.

1: Ik heb diegene die de klacht had gevraagd of er op de afdeling meer dit soort gevoelens zijn, maw dat er meerdere personen worden lastig gevallen in welke vorm dan ook.

Dat bleek het geval te zijn. Op de afdeling onderling zochten de mensen die hiervan nogal wat last hadden elkaar op.

Ik heb aangespoord dat ze allemaal hun klacht bij mij moesten gaan melden, en vooral aangegeven dat zij hierin zelf een grote rol zouden kunnen hebben.

Dat is ook gebeurd, ik heb zodoende een aantal klachten over dezelfde persoon en met dezelfde klachten binnengekregen. Men wilde nog geen formele klacht indienen, hiermee wordt bedoeld ook een klachtencommissie inschakelijken.

Ik heb voorgesteld wel een

Vraag

Hoe zit het met de geheimhoudingsplicht van een vertrouwenspersoon als het gaat om suicide - neigingen bij minderjarigen? Wat mag hij/zij wel doen en wat juist niet?

Hoe is dat wettelijk geregeld?

In mijn familie is opschudding ontstaan over taken en verantwoordelijkheden van genoemde personen op de school waar mijn 13-jarig nichtje zat. Gebleken is dat al voor de zomervakantie heel veel mensen blijkbaar op de hoogte waren van haar zelfmoordplannen, behalve haar ouders. Ze heeft het gelukkig niet uitgevoerd en haar ouders voelen zich ontzettend in de steek gelaten door school, familie en vrienden omdat ze hen niet in kennis hebben gesteld.

Maar als je dingen in vertrouwen verteld worden, wat moet je dan?

Antwoord

Als er levens in gevaar zijn dient de vertrouwenspersoon, zeker bij een minderjarige, contact op te nemen met een deskundige hulpverlener voor verdere begeleiding.

Vraag

Wij zijn een organisatie van 800 personen verdeeld over 5 verschillende locaties. Als OR willen wij 5 decentrale Vp en 1 centrale. Met de WOR bestuurder zijn wij in dicussie over de faciliteiten ( beschikbare uren en dagen opleiding). Kunt u ons van informatie voorzien ?

Antwoord

Wekelijks 2-4 uur per vertrouwenspersoon, afhankelijk van het aantal te verwachten problemen en/of adviesvragen is redelijk. Voor de centrale vertrouwenspersoon zullen afhankelijk van de invulling van de taak meerdere uren beschikbaar moeten zijn.

De beschikbaarheid tijdens kantooruren is aan te bevelen, de meeste afspraken worden gemaakt op uitnodiging van de vertrouwenspersoon. Voordat laatste is een vaste werkplek met computer, telefoon met antwoordapparaat noodzakelijk evenals een goed afsluitbare archiefkast.

De gemiddelde opleidingstijd is 4 werkdagen. Transact in Utrecht is aan te bevelen.

Vraag

Wij hebben gediscussieerd of de centrale vertrouwenspersonen aangesteld (dus formeel) of aangewezen dient te worden. Wij gaan uit van de aanstelling (borging van de onafhankelijkheid).

Gezien het feit dat het voor onze gemeente een nieuwe regeling is, willen wij vooralsnog insteken op een aanwijziging (dus geen formele functie) in afwachting van de evaluatie van de regeling in 2008.

Hebben jullie hier (aanwijziging/aanstelling en indien aanstelling over wat voor functieinschaling wordt gesproken) ervaring mee?

Antwoord

We beschikken niet over een profielschets, maar wel over een model functie omschrijving vertrouwenspersoon. Deze kun je bij ons via de website bestellen, voor leden is deze gratis en voor niet leden voor ? 3,50. Vanuit dit model is een profielschets te ontwikkelen die toegesneden is op jullie

organisatie. Voor de centrale vertrouwenspersoon kan naast de algemene profielschets een uitbreiding opgenomen worden wat betreft de speciale taken. Je kunt hierbij denken aan het leiden van vergaderingen, preventieve activiteiten, bijhouden van literatuur etc.

Vraag

Voor decentrale vertrouwenspersonen (aanwijziging/benoeming voor nevenfunctie) wordt vaak voor de benoeming een termijn. Gedacht wordt tussen 3 of 5 jaar. Hebben jullie hier een mening over?

Antwoord

De centrale vertrouwenspersoon kan via een interne sollicitatieprocedure aangesteld worden. De uren die hiervoor beschikbaar zijn kunnen ter vervanging uit de betrekkingsomvang komen. Er moet wel een garantie zijn, dat mocht blijken dat een van de partijen niet tevreden is over de invulling van de functie, dat de uren voor het vertrouwenswerk dan weer omgezet worden naar de voorgaande functie.

De inschaling van het loon kan hetzelfde blijven of hoger ingeschaald worden afhankelijk van de waardering daarvan. Er zijn hiervoor geen algemene richtlijnen.

Meestal worden vp's benoemd, inclusief een proefperiode van 1 jaar, voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid van verlenging met nogeens 3 jaar.

Vraag

Is het al bekend wanneer de verplichting dat bedrijven en schoolinstellingen een contract moeten - of in dienst hebben van een vertrouwenspersoon ingaat.

Antwoord

Sinds 1993 is het een plicht als scholeninstelling een vertrouwens-

persoon aan te stellen. Voor andere bedrijven/organisaties is in het Arbo-beleid vastgelegd welke regels er gelden.

Vraag

kunt u enige richtlijnen aangeven voor wat betreft uurloon voor een consult van een vertrouwensperoon?

Antwoord

Het is moeilijk om je vraag te beantwoorden omdat er weinig organisaties zijn die op deze manier een beschikbaarheidtoelage toekennen.

Ik heb met diverse mensen contact gehad maar kreeg nergens een bevredigend antwoord.

Je zou zelf nog kunnen bellen met een "Arbo dienst".

Als je voor een aantal uren in dienst komt, bijv via een uitzendbureau en er ook daadwerkelijk bent op die uren, dan kun je tussen de ?60 en ?90 bruto vragen per uur, dit hoorde ik van Bureau Bezemer en Kuijper.

Voor extern en adhoc is dat bedrag hoger tussen de 80 en ?120

Vraag

Sinds een tijdje ben ik door mijn werkgever op voordracht van de personeelsvertegenwoordiging gevraagd vertrouwenspersoon in onze organisatie te zijn. (26 fte)

Deze functie is nieuw in onze organisatie en voor mij.

Graag wil ik mij verdiepen in deze functie dmv cursus en of literatuur. Wat kunt u mij aanbevelen.

Daarnaast wil ik graag advies in het opzetten van protocollen voor omgaan met klachten voor kleine organisaties. Op internet vind ik vooral voorbeelden van grote organisatie met vertrouwenscommissies en dat is niet vergelijkbaar.

Ik hoop dat jullie mij van advies kunnen voorzien.

Antwoord

Hieronder zijn twee organisatie die je opleiding kunnen verzorgen. Er zijn er meer, maar hiervan weet ik dat ze goed zijn.

Over het opzetten van protocollen zou je me kunnen bellen, dan weet ik waar je behoefte aan hebt.

Maar je kunt ook kijken op www//.lvvv.nl en dan producten aanklikken, je vindt dan een lijst met door ons ontwikkelde producten die je kunt bestellen. Wanneer je lid wordt van de LVV krijg je de producten gratis.

Vraag

Een medewerker die in gesprek is over zijn functioneren met de leidinggevende vraagt een gesprek aan om te praten over de wijze waarop hij wordt aangesproken. Hij wil graag dat de vertrouwenspersoon daarbij aanwezig is. Dit wordt door de leidinggevende geweigerd. Mag een leidinggevende dit weigeren?

Diezelfde persoon wil graag dat de vertrouwenspersoon aanwezig is bij het functioneringsgesprek. Er is hier duidelijk sprake van een vertrouwensbreuk. Kan of is het verstandig om als vertrouwenspersoon bij dit gesprek aanwezig te zijn?

Antwoord

Een leidinggevende mag dit niet weigeren. Als een vertrouwenspersoon gewenst is om aanwezig te zijn bij het funktioneringsgesprek is er al sprake van een vertrouwensbreuk.

De vertrouwenspersoon kan met de medewerker afspreken dat zij/hij alleen aanwezig is om de medewerker te ondersteunen. Alleen al door het aanwezig zijn bij het gesprek is al een vorm van ondersteuning.

En met ondersteunen wordt dan bedoeld vooral te luisteren en in te grijpen als het gesprek procesmatig niet goed loopt. Dus niet over het inhoudelijke deel (het funktioneren).

Dit kan ook als zodanig aan de leidinggevende kenbaar worden gemaakt.

Vraag

sinds kort ben ik interne vertrouwenspersoon voor clienten. binnen een GVT voor verstandelijk gehandicapte volwassenen. Ik ben op zoek naar een pictogram voor vertrouwens persoon. Tot nu toe heb ik deze niet kunnen vinden. Weten iemand of een dergelijke picto bestaat. en zo ja waar ik deze dankan vinden.

Antwoord

Wij hebben geen pictogrammen van vertrouwenspersonen.

Aangeraden wordt om te informeren bij instanties voor verstandelijk gehandicapten

Vraag

Mijn vraag is hoe ik als lid kan inloggen in het bestand speciaal voor leden. Krijg ik via jullie een inlogcode? Kan het lidnummer gebruikt worden (is me tot nu toe niet gelukt)?

Antwoord

Ieder lid krijgt een toegangscode en wachtwoord. Hiermee kan worden ingelogd. He tlidnummer kan niet worden gebruikt.

Vraag

zijn er naast Arboplan andere opleidinginginstituten t.b.v. professionalisering.

Enkele medewerkers hebben interesse de opleiding te doen.

Antwoord

Informatie verzonden

Vraag

binnen ons ziekenhuis komt binnenkort de functie van voorzitter van de vertrouwenscomissie vrij. Kan deze vacature intern worden opgevuld of is het beter om deze vacature extern op te vullen ?

Antwoord

Beide is mogelijk. De functie dient wel toegekend worden aan iemand die het vertrouwen heeft van de directie en medewerker en volkomen onafhankelijk binnen het bedrijf de functie kan uitoefen. Het is af te raden om af te raden om iemand met een bestuurlijke taak of ondernemingsraad de functie te laten vervullen.

Vraag

Ik heb via via vernomen dat er op dit moment veel vacatures zijn voor vertrouwenspersonen vanwege de invoering van nieuwe regelingen voor bedrijven. Ook heb ik begrepen dat er een bureau is die vraag en aanbod op dit gebied landelijk coördineert. Ik zou heel graag willen weten of dit alles inderdaad zo is en als dat zo is welk bureau dat dan is. Ik hoop dat u mij kunt helpen of verwijzen.

Antwoord

Het is bij de vereniging niet bekend of er veel vacatures zijn en ook een dergelijk buro in Nederland is niet bij de LVV bekend

Vraag

Graag zou ik een overzicht willen ontvangen van vrijgevestigde vertrouwenspersonen in Friesland ivm offerte die ik wil opvragen

Antwoord

Helaas, beschikken wij niet over een dergelijk overzicht.

Vraag

Hoe kan een vetrouwenspersoon een klacht oplossen (b.v. intimidatie) zonder de anonimiteit van de klager(s) te waarborgen

Antwoord

Een vertrouwenspersoon kan alleen een klacht oplossen met

medewerking van de klager. Anonimiteit is niet altijd mogelijk daar er meerdere personen bij betrokken zijn. Ook diegene die aangeklaagd wordt moet weten op welke gronden de klacht gebaseerd is en wie er geklaagd heeft. Het kan soms voorkomen dat een gesprek van vertrouwenspersoon met de veroorzaker van de onvrede voldoende om het ongewenste gedrag te laten stoppen zonder dat daarbij namen worden genoemd.

Vraag

Graag willen wij als bedrijf een oproep plaatsen voor een vertrouwenspersoon bij de LVVV.

Antwoord

Oproep kan worden geplaatst via de website

Vraag

Graag zou ik willen weten of er nog meer mogelijkheden bestaan voor een training "vertrouwen persoon" die jullie aanbevelen als landelijke Vereninging. Zelf heb ik op internet een 3-daagse training gevonden via "Hubert Consult" in Utrecht.

ik ben werkzaam als Ambulant Hulpverener bij Stichting de Praktijk in Alkmaar, een hulpverleningsorganisatie voor ambulante diagnostiek en behandeling op maat.

De Praktijk bestaat nu ruim een jaar en afgelopen maand ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon.

Ik hoop dat je mij wat informatie kan toe mailen.

Antwoord

Vooral een training bij Transact, lijkt me gezien je werk in de gezondheidszorg heel geschikt

Vraag

Ik moet nl. een dezer dagen een voorstel doen.

Zelf wil ik kiezen voor een kleine vergoeding per maand, maar ik heb geen idee hoe klein klein is. Kun jij een suggestie doen? 50 ? 75? euro?

Ik begrijp nl. dat vanuit de Arbo dienst een veel hoger uurloon gevraagd werd tot nu toe en daarmee zit ik dan wel lager. wat denk je dat reeel is?

Sorry voor zulke moelijke vragen. Maar ik merk dat ik dit zelf ook erg

moeilijk vind en ik ken ook niemand die daar meer ervaring in heeft.

Antwoord

Nee, daar hebben we geen ervaring mee. Ik weet alleen wel dat er bedrijven zijn die een kleine jaarlijkse of maandelijkse beschikbaarheidvergoeding geven.

Het is afhankelijk van de instelling zelf of zij daar voor kiezen

Vraag

Hebben jullie ook ervaringen met het vragen van vaste vergoedingen op basis van bereikbaarheid/ beschikbaarheid? Er zijn onderhand een viertal instellingen die een beroep op mij willen doen als vertrouwenspersoon en die mijn nummer willen vermelden in hun procedure.

Antwoord

Het is moeilijk om je vraag te beantwoorden omdat er weinig organisaties zijn die op deze manier een beschikbaarheidtoelage toekennen.

Ik heb met diverse mensen contact gehad maar kreeg nergens een bevredigend antwoord.

Je zou zelf nog kunnen bellen met een "Arbo dienst".

Als je voor een aantal uren in dienst komt, bijv via een uitzendbureau en er ook daadwerkelijk bent op die uren, dan kun je tussen de ?60 en ?90 bruto vragen per uur, dit hoorde ik van Bureau Bezemer en Kuijper.

Voor extern en adhoc is dat bedrag hoger tussen de 80 en ?120

Vraag

Momenteel volg ik de opleiding VIG. Een van de onderdelen van de opleiding is de sectie ongewenste intimiteiten. De vraag is of het wettelijk verplicht is voor een zorginstelling om eeen vertrouwenspersoon te hebben. Ik vermoed van wel maar kan het bevestigende antwoord niet vinden. Kunt u antwoord geven op deze vraag, liefst met toelichting en eventueel wetsartikelnummer?

Indien mogelijk graag uiterlijk woensdag in verband met een inleverdeadline.

Bericht: Ik heb het idee dat ik in de media gelezen heb dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon per 1 januari 2006 verplicht gaat worden. Klopt dit?

Antwoord
Vraag

Wie kan mij handvatten geven bij een ernstige conflict

tussen de werknemer / werkgever waarbij een officiele klacht tegen de

werkgever eraan zit te komen. Gepasseerde promotie, pesterijen

Antwoord

Een vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld. Ook kan advies ingewonnen worden over de te nemen stappen en eventuele gang naar de klachtencommissie inzetten. Ook kan een rechtskundig adviseur worden ingeschakeld.

Vraag

Ik ben op zoek naar een profiel van een vertrouwenspersoon

ongewenst gedrag, die ook misstanden op gebied van integriteit behandeld.

Kunt u mij hieraan helpen. Ik merk dat in de praktijk deze functies over het

algemeen gescheiden zijn.

Antwoord

Hoewel een vertrouwenspersoon ook zaken van integriteit behandeld bestaat er in een aantal bedrijven een omgangsregeling waarin integriteit een onderdeel is. Dit is afhankelijk hoe bedrijven/organisaties dit hebben ingevuld.

Vraag

Een aantal mensen in onze organisatie (waarvan enkelen uit dienst of ziek) worden telefonisch gestalkt.

Dit betreft allemaal personen, die op één of andere wijze kenbaar gemaakt hebben, dat zij het niet eens zijn met de gang van zaken.

De gang van zaken houdt in: een herstructurering van het beleid met als gevolg aftreden van het MT team en één directeur. De directie bestaat momenteel uit 2 directeuren a.i.

De arbo-arts heeft deze mensen naar mij( vertrouwenspersoon) verwezen.

De vraag, die aan mij gesteld wordt is: kun je het oplossen. Deze vraag wil ik u stellen.

Zelf denk ik, dat ik dit probleem niet kan oplossen. De betreffende personen hebben aangifte gedaan bij de politie en daar bevestig ik hen in. Helaas kan de politie niets doen omdat de stalker de wet niet overtreedt( stalkt niet ernstig genoeg) en via de KPN is niets te achterhalen, omdat de beller binnen de tijd blijft van 33 seconden.

De betr. personen willen niet, dat ik informatie doorgeef aan de directie, omdat ze het vermoeden hebben, dat he

Antwoord

Dat dit een bijzonder vervelende zaak is, is duidelijk. War je er aan doen kunt als vertrouwenspersoon is inderdaad ondersteunen en aanhoren. Het adviseren een ander telefoonnummer te nemen is waarschijnlijk al gebeurd.

Verder zou je de arbeidsinspecteur kunnen inlichten en hem verzoeken een onderzoek binnen de organisatie te doen.

Misschien is het juist wel een goed idee om een en ander aan de directie door te geven en te vertellen dat de politie en arbeidsinspectie op de hoogte zijn gesteld. Dit kan mogelijk een motief zijn om het stalken te staken. Verder kunnen ingesproken berichten middels een microfoon aangesloten op de computer hierop overgebracht worden en op een cd gebrand. Je kunt dit als bewijs en eventuele herkenning aan de politie geven. Dit is het enige advies dat ik kan geven.

Vraag

Ik ben al een tijdje lid van de LVV. Daarnaast neem ik ook deel aan de zogenaamde platformbijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten waar vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies uit de zorgsector van de provincie Limburg samen komen. We wisselen hier ervaringen uit en nodigen soms sprekers uit.

In de toekomst willen wij onze bijeenkomsten echter een beetje meer structuur geven door het oprichten van een vereniging. Gezien het bestaan van de LVV dachten wij dat het misschien mogelijk zou zijn om als sub-vereniging van jullie te kunnen bestaan: een zogenaamde Afdeling Limburg Platvorm Zorgsector.

Hierbij hebben wij 2 vragen:

1. Is dit mogelijk, wat vinden jullie hiervan?

2. Wat is het kostenplaatje?

Zou U mij hierop kunnen antwoorden?

Antwoord

Subvereniging is niet wenselijk, maar een regionaal netwerk is absoluut aan te bevelen en kan in overleg met de LVV geinitieerd worden.

Vraag

Mijn werkgever heeft gevraagd of hij met mij naar bed kon, ik ben

hier verschrikkelijk van geschrokken.waarna hij zijn excuus aanbod, en daarna vroeg of hij geen zakelijke overeenkomst aan kon gaan met mij.ik ben hier erg boos en gefrustreerd over nu slik ik sinds januari antidepressiva, en ben op mijn werkplek weg gejaagd, momenteel zit ik in deziekte wet, uiteraard ligt de zaak bij mijn advocaat.mijn vraag; kan dit nou echt gewoon maar even ????

Antwoord

Nee, dit kan niet zomaar even. U kunt contact opnemen met een

vertrouwenspersoon en u begeleiden naar de klachtencommissie voor een officiele klacht. Dit is een seksuele intimidatie die op de werkvloer niet wordt toegestaan.

Vraag

Graag wil ik u vragen wat het standpunt is van de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen over het wetsvoorstel waarbij de bewijslast bij ongewenst gedrag wordt omgekeerd. Denkt u dat dit zal leiden tot een vermindering van ongewenst gedrag? Zal de regeling gunstig zijn voor de slachtoffers of is het ook al moeilijk om het ongewenst gedrag 'aannemelijk' te maken? Welke rol speelt de vertrouwenspersoon hierbij? Wat raadt u werkgevers aan ter voorkoming van ongewenst gedrag? Hoeveel vertrouwenspersonen zijn er nu in Nederland aangesteld? Welk percentage is dit van het totale aantal werkvloeren?

Antwoord

Helaas kunnen wij niet aan je verzoek voldoen omdat wij ieder commerciele belang als vereniging willen vermijden.

Je zou je licht op kunnen steken bij instanties die zich bezig houden met het opleiden van vertrouwenspersonen.

(zie onze website)

Vraag

Als een arbo-arts in een gesprek met een werknemer, die ivm zijn klacht de directie niet wil inschakelen en zich geroepen voelt van zijn meldingsplicht gebruik te maken, in overleg met de vertrouwenspersoon zijn cliënt doorverwijst naar de vertrouwenspersoon, heeft de arts dan aan zijn meldingsplicht voldaan?

Antwoord

Nee, dit is geen landelijke norm en zeker niet wenselijk in het belang van de client aan wie vertrouwelijkheid is toegezegd.

De afspraken die per organisatie worden gemaakt dienen wel op papier te staan, ook waar het gaat om het vertrouwenswerk.

Jullie zullen ongetwijfeld een functieomschrijving hebben waarin werkwijze, doelstelling, verantwoordelijkheden en vertrouwelijkheid worden omschreven.

Wanneer daarin staat dat degene aan wie je uiteindelihjk verantwoording moet afleggen de raad van Bestuur is of de eindverantwoordelijke directeur, dan is dat degene aan wie je middels een geanonimiseerd jaarverslag verslag uitbrengt.

Dit uiteindelijke jaarverslag met geanonimiseerde gegevens moet de centrale vertrouwenspersoon wel krijgen om een overzicht te krijgen van wat zich voordoet in de verschillende regio.

Dat laatste is belangrijk voor de ontwikkeling van het beleid wat betreft de veiligheid van de werknemers

Vraag

Ik werk al 11 jaar als vertrouwenspersoon op deze school en heb nog nooit eerder zo iets meegemaakt. Een collega doet uitspraken naar de leerlingen die mijn gezag ondermijnen en mijn positie als vertrouwenspersoon beschadigen. Uitspraken als: "wie heeft jou toestemming gegeven om naar de vertrouwenspersoon te gaan"en je kunt indien je problemen hebt liever naar je mentor of familielid en niet naar de vertrouwenspersoon als je dat doet weet de hele school wat jou probleem is. Wat moet ik doen? Ik ben naar de directeur geweest. Hij heeft een andere collega bij de leerlingen onderzoek laten doen maar ik twijfel aan de integriteit van deze collega omdat de leerlingen hebben aangegeven dat zij bij haar ondervraging nogal partijdig was en zij van mening zijn dat deze en de andere collega beste vriendinnen zijn. Ik heb het probleem ook met de (nieuwe) zorgcoordinator opgenomen. Hij weet niet precies wat hij ermee moet en denkt dat ik bij de LVV een protocol moet opvragen. Wat is wijsheid

Antwoord

Mijn advies is het aansturen op een persoonlijk gesprek met betreffende collega in aanwezigheid van de directeur of de zorgcoördinator. In dit gesprek kun je haar met haar uitspraken confronteren en vragen waaraan zij het advies aan haar leerlingen ontleent. Ik neem aan dat je het tijdstip en de situatie waarin je van haar uitspraken hoorde op papier hebt alsmede de namen

van de personen die jou dat vertelden. Vooraf moet je toestemming vragen de namen in het gesprek te mogen gebruiken. Laat een verslag maken van wat er wordt besproken, inclusief de afspraken over de afhandeling van het probleem. Je zou kunnen verwachten dat ze haar verontschuldiging naar jou uitspreekt en in jouw bijzijn haar verhaal rechtzet tegenover de leerlingen. de directie moet erop toezien dat één en ander goed verloopt.

Een andere optie is het inschakelen van een externe VP voor bemiddeling en ondersteuning van jezelf.

Je zou in het uiterste geval ook zelf een klacht kunnen indienen bij de klachtencommissie, dan zijn zij degenen die

Vraag

Ik werk in het MCRZ ziekenhuis (37oo werknemers) als (enige) vertrouwenspersoon. Nu heeft een stichting (100 werknemers) mij gevraagd om ook voor hen vertrouwenspersoon te worden. Ik heb daar wel zin in, maar zij bieden financieel gezien wel erg weinig. Is er een richtlijn, wat vertrouwenspersonen zo'n beetje verdienen? Worden zij ingeschaald volgens FWG?

Antwoord

Ik neem aan dat je naast je functie als vp ook een andere hebt binnen je instelling en voor beide functies op dezelfde manier wordt gehonoreerd

Als je daarnaast voor een andere stichting gevraagd wordt als vp, dan ben je een externe vp en kun je per uur tussen de 80 en 120 euro vragen.Anders is het wanneer je bij hen in dienst treedt, dan kunnen zij de functie waarderen met een bepaalde schaal, hier zijn geen duidelijke richtlijnen voor.

Misschien kan het model vertrouwenspersoon zoals door de LVV ontwikkeld, het belang, de taken en de zwaarte van de functie aantonen.

Vraag

Wij willen als organisatie een extern vertrouwenspersoon aanstellen, zou dat kunnen via de landelijke vereniging of in ieder geval via een andere weg dan de arbo-dienst?

Antwoord

Dat kan niet via de LVV, maar u zou een oproep kunnen doen op onze website of bijv. Bureau Bezemer en Kuiper kunnen inschakelen

Vraag

In het kader van de klachtenregeling voor het onderwijs, werken wij met externe vertrouwenspersonen. Kunt u ons adviseren over de voordelen over het instellen van een interne danwel externe vertrouwenspersoon?

Antwoord

U kunt gebruik maken van een externe vertrouwenspersoon.

Afhankelijk van het soort bedrijf waarvoor u werkt kunt u bij de overkoepelende organisatie vragen of zij een vertrouwenspersoon in dienst hebben of tot welke instantie u zich kunt wenden.

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf zou u kunnen kiezen voor een interne- en een externe vp.

Beiden hebben hun voordelen. De eerste weet de weg goed binnen het bedrijf en is door medewerkers goed te bereiken, terwijl het in sommige gevallen beter is een totaal los van het bedrijf staande vp in te schakelen.

Vraag

Is het gebruikelijk dat een vertrouwenspersoon deel uit maakt van het bestuur?

Is het gebruikelijk dat een vertrouwenspersoon een dubbelrol heeft en hoe dient daarmee omgegaan te worden.

Kan aangegeven worden hoe gerapporteerd wordt of klachten zijn afgehandeld en hoe deze zijn afgehandeld.

Antwoord

Een vertrouwenspersoon dient onafhankelijk van het bedrijf te werken en zo nodig de klager te begeleiden naar een klachtencommissie. Deze doet dan onderzoek en hoort zowel klager als aangeklaagde om na afloop van het onderzoek haar bevindingen en het advies, aan het bestuur voor te leggen. daarom is het niet gebruikelijk dat een vertrouwenspersoon deel uitmaakt van het bestuur.

Ik raad u aan contact op te nemen met de vertrouwenspersoon en hem te vragen hoe en of, de klacht is afgewikkeld en als dat niet is gebeurd kunt u zelf de klacht bij een klachtencommissie indienen.

Dit kunt u doen via de ambtelijk secretaris van uw bedrijf. Als het goed is zal uw bedrijf beschikken over een protocol over de rol en positie die een vertrouwenspersoon heeft te vervullen en over het werken van de klachtencommissie.

Verder zal het bestuur aan de medewerkers moeten kenbaar maken welke functie de vertrouwenspersoon nu vervuld.

Ook zal het bestuur duidelijk moeten maken of men nu, van een interne vp of externe vp gebruik zal m

Vraag

Als sportvereniging zijn we tegen problemen aangelopen die waarschijnlijk binnen het kader van een vertrouwenspersoon past. Heeft u

voor ons info hoe we hiermee om moeten gaan en welke stappen we moeten bewandelen.

Antwoord

U zou een extern vertrouwenspersoon kunnen vragen om de problemen te onderzoeken.

Maetis Arbo kan waarschijnlijk wel iemand leveren of anders kunt u Bezemer en Kuiper vragen u behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een externe vertrouwenspersoon.

Wil de klager een klacht indienen dan dient u ook te beschikken over een klachtencommissie.

Het ligt echter mee voor de hand een overkoepelende sportorganisatie in te schakelen, mogelijk beschikken zij over een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie.

Vraag

In het kader van de klachtenregeling voor het onderwijs, werken wij met externe vertrouwenspersonen voor ouders/leerlingen en personeel.

Wij krijgen te maken met een vacature voor vertrouwenpersoon voor ouders/leerlingen.

Kun u mij informeren bij welke organisatie(s)/personen in de regio Walcheren/ Zeeland "tijd in kunnen huren" voor deze taak?

Antwoord

Samen Met de vertrouwenspersoon van de organisatie, ben ik tot de ontdekking gekomen dat het niet eenvoudig is om een gesprek te hebben over het functioneren (beoordelen) van een vertrouwenspersoon . vrijwel alle werkzaamheden(gevalsbehandelingen) zijn vertrouwelijk. Hebben jullie hier ervaring mee, of hebben jullie ideeën over"hoe dit aan te pakken"?

Overigens heb ik, in ons geval, geen aanleiding om te denken dat de vertrouwenspersoon niet goed functioneert.

De vertrouwenspersoon hoort onafhankelijk van de rest van de organisatie zijn/haar werk te kunnen doen. Hij is alleen verantwoordelijkheid schuldig aan de directie of CvB middels een geanonimiseerd jaarverslag en kan dat desgewenst mondeling toelichten.

In dit jaarverslag. Kunnen ook beleidsadviezen worden gegeven m.b.t. veiligheid en preventieve maatregelen

Vraag

Hoe moetje nu eigenlijk handelen?

Laatst is er bij mij op het werk een situatie ontstaan tussen de Vertrouwenspersoon ( VP ) en de Commissie Ongewenst Gedrag ( COG) waarna er een discussie is ontstaan hoe je nu eigenlijk te werk moet gaan.

Ons bedrijf kent ruim 500 medewerkers en er zijn hier 2 vertrouwenspersonen (man en vrouw) en genoemde COG.

Een medewerker was met een klacht naar de COG gegaan en de COG ging de klacht onderzoeken. De beklaagde schakelde de VP in met het verzoek om hem bij te staan omdat de beschuldiging niet juist was en hij zelfs een aantal getuigen had.

De VP komt bij de beklaagde en samen gaan ze naar de getuigen die de beklaagde gelijk geven.

De VP begeleid de beklaagde toen hij bij de COG moest komen en hier was de COG niet van gediend, men beschuldigde de VP dat hij een eigen onderzoek was gestart en dat hierdoor de COG niets meer kon achterhalen wat eventueel tegen de beklaagde gebruikt kon worden.

De klacht zelf had te maken met iets verkeerd interpreteren (althans volgens de VP )

Antwoord

De vertrouwenspersoon mag onderzoek doen in het belang van beklaagde.

Als beklaagde om steun vraagt mag de vertrouwenspersoon steun geven en adviseren.

Er mag naar meningen worden gevraagd door COG aan beklaagde en getuigen.

Het is van belang dat er genotuleerd wordt door bijv. de ambtelijk secretaris;

Werknemers hebben het recht om met of zonder inschakeling van vertrouwenspersonen naar het COG. Het is wel verstandig om eerst met de vertrouwenspersoon overleg te plegen, maar dit kan niet verplicht worden.

Vraag

Is het een landelijke norm dat klachten besproken moeten worden met een p&o functionaris of een manager?

Antwoord

Nee, dit is geen landelijke norm en zeker niet wenselijk in het belang van de client aan wie vertrouwelijkheid is toegezegd.

De afspraken die per organisatie worden gemaakt dienen wel op papier te staan, ook waar het gaat om het vertrouwenswerk.

Jullie zullen ongetwijfeld een functieomschrijving hebben waarin werkwijze, doelstelling, verantwoordelijkheden en vertrouwelijkheid worden omschreven.

Wanneer daarin staat dat degene aan wie je uiteindelihjk verantwoording moet afleggen de raad van Bestuur is of de eindverantwoordelijke directeur, dan is dat degene aan wie je middels een geanonimiseerd jaarverslag verslag uitbrengt.

Dit uiteindelijke jaarverslag met geanonimiseerde gegevens moet de centrale vertrouwenspersoon wel krijgen om een overzicht te krijgen van wat zich voordoet in de verschillende regio.

Dat laatste is belangrijk voor de ontwikkeling van het beleid wat betreft de veiligheid van de werknemers

Vraag

Als een arbo-arts in een gesprek met een werknemer, die ivm zijn klacht de directie niet wil inschakelen en zich geroepen voelt van zijn meldingsplicht gebruik te maken, in overleg met de vertrouwenspersoon zijn cliënt doorverwijst naar de vertrouwenspersoon, heeft de arts dan aan zijn meldingsplicht voldaan?

Antwoord

Dat is helemaal afhankelijk van de klacht. De vertrouwenspersoon kan waarschijnlijk beter beoordelen of de klacht inderdaad gemeld moet worden. Zij kan dan ook de melder bijstaan met advies en begeleiden bij verdere te nemen stappen.

Vraag

We hebben binnen onze firma, middels de selektiecommissie een kandidaat afgewezen voor de rol van vertrouwenspersoon. De motivatie is schriftelijk bevestigd. Uiteraard is de kandidaat wat teleurgesteld, maar kan zich vinden in het besluit. Wat is uw advies om dit schriftelijk advies met uitgebreide toelichting wel of niet in haar personeelsdossier op te bergen?

Antwoord

Wanneer het om de functie van vp gaat zou ik het aan het dossier toevoegen.

Maar wanneer het een taak naast het reguliere werk is en niet als een apart omschreven en gehonoreerde functie, dan is het niet zinvol het in haar dossier op te nemen.

Vraag

Ik overweeg een groep studenten van een van de instituten van Fontys Hogescholen de opdracht te geven om in het kader van een afstudeerwerkstuk een "sociale kaart" voor de vertrouwenspersonen van Fontys te laten maken. De uitgebreidheid van zo’n sociale kaart is nog onderwerp van gesprek.

Weet u of een soort van "sociale kaart" bestaat ten behoeve van (een wat grotere) onderwijsinstelling of voor een vergelijkbare instelling?

Bovendien wil ik graag in contact komen met iemand die ervaring heeft met (het opstellen van) een "sociale kaart" met name met betrekking tot het vervaardigingsproces daarvan.

Antwoord
Vraag

Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen, maar je kunt je wel aanmelden, maar ik weet niet hoe ik moet opzeggen. Ik doe het dus op deze manier. Ik hoor wel als het niet goed is.

Antwoord
Vraag

Het gaat om vertrouwenspersonen op basisscholen.

Ik zit op de pabo en voor mijn eindstudie ben ik bezig met het verbeteren qua organisatie van vertrouwenspersonen.

Nu vroeg ik me af of u misschien mij informatie kan sturen over de dingen die goed geregeld moeten zijn bij vertrouwenspersonen. qua functie en ook organisatie. Heeft u daar informatie over??

Antwoord

Wat moet er goed zijn geregeld is het volgende:

- er moet beleid beschreven staan (kan onderdeel van het Arbo beleid zijn)

- binnen het bedrijf/organisatie moet bekend gemaakt worden wie de vertrouwenspersonen zijn, waar ze voor staan etc.

- het is wenselijk dat een vertrouwenspersoon goed is opgeleid

- er moet een functiebeschrijving van de vertrouwenspersoon zijn, hiermee staan de taken en bevoegdheden goed beschreven. dit maakt het werk van een vertrouwenspersoon gemakkelijker en helderder.

- er moet draagvlak voor een vertrouwenspersoon zijn binnen een organisatie

- een vertrouwenspersoon moet over de middelen (uren, geld, materiaal zoals een kast die is afgesloten, een computer, een kamer etc.) beschikken

- een vertrouwenspersoon moet toegankelijk zijn

- een vertrouwenspersoon mag geen funktie bekleden bij

HR(Personeelsafdeling) - dit mede gezien de belangenverstrengeling tav personeelsdossiers

Vraag

Al enige tijd verzorgen wij de cursus vertrouwenspersoon. Tijdens deze cursus verwijs ik de deelnemers naar de lvvv om mogelijk lid te worden. De vraag is of u op uw site aandacht aan wil besteden aan de cursus en of er link mogelijk is met onze site zie www.trainersplein.nl voor nadere informatie ben ik bereikbaar op 0318-645304.

Antwoord
Vraag

Hebben jullie informatie over richtlijnen m.b.t. signaleren en hanteren van erotische en sexuele gevoelens van collega's, patienten en jezelf?

Zijn deze richtlijnen evidence based?

Antwoord

Helaas hebben wij geen richtlijnen met betrekking tot signalering en hantering van erotische en seksuele gevoelens. Veel trainingen voor vertrouwenspersonen besteden hier wel aandacht aan. Misschien kun je je met deze vraag wenden tot bureau Bezemer en Kuiper.

Het is overigens goed als wij (LVV) hier aandacht aan besteden en richtlijnen gaan ontwikkelen


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* verplicht