Logo

1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd

1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd

4 juli 2022

n 2021 zei 11 procent van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder dat ze zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd hebben gevoeld. Van de mensen met een Surinaamse of Nederlands-Caribische herkomst voelden zich ongeveer 30 procent gediscrimineerd en van degenen met een Marokkaanse herkomst 35 procent. De meestgenoemde gronden voor discriminatie waren ras of huidskleur en nationaliteit. Minder dan 1 op de 10 mensen die zich gediscrimineerd voelden, heeft dit ergens gemeld.

Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, een enquête waaraan 173 duizend Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben deelgenomen.De 11 procent mensen die in 2021 zeiden dat ze in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek discriminatie ervoeren, zijn er omgerekend ruim 1,6 miljoen. Vrouwen ervoeren iets vaker discriminatie dan mannen, jongeren vaker dan ouderen, en homoseksuelen en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen.

Ruim 3 op de 10 mensen met Marokkaanse herkomst voelden zich gediscrimineerd

Van de mensen met een Marokkaanse herkomst voelden ruim 3 op de 10 zich gediscrimineerd en van die met een Surinaamse of Nederlands-Caribische herkomst ongeveer 3 op de 10. Van de mensen met als herkomst overig Afrika of overig Azië gaven ruim 2 op de 10 dit aan. Van de personen met een Nederlandse herkomst voelde minder dan 1 op de 10 zich gediscrimineerd. Wat godsdienst of levensbeschouwing betreft, voelden 3 op de 10 islamieten zich gediscrimineerd en ruim 2 op de 10 joden, hindoes en boeddhisten. Minder dan 1 op de 10 rooms-katholieken en protestanten of gelovigen van een andere Christelijke kerk ervoeren discriminatie.

Ras of huidskleur meestgenoemde grond van discriminatie

Discriminatie kan op een of meerdere gronden zijn ervaren. Ras of huidskleur werd met 4 procent het meest genoemd, gevolgd door discriminatie op grond van nationaliteit (3 procent), geslacht, leeftijd, en godsdienst of levensovertuiging (alle 2 procent). Van degenen die in 2021 een of meer ervaringen met discriminatie hadden, ging het bij 36 procent om discriminatie op grond van ras of huidskleur en bij 27 procent om nationaliteit.

De discriminatiegronden verschillen tussen bevolkingsgroepen. Zo zegt ruim 3 procent van de vrouwen dat zij zich gediscrimineerd hebben gevoeld op grond van hun geslacht tegen 1 procent van de mannen.

6 op de 10 ervoeren ongelijke behandeling

Mensen ervaren op verschillende manieren discriminatie. De meesten (bijna 6 op de 10) ondervonden (onder andere) ongelijke behandeling, benadeling of het voortrekken van bepaalde groepen. Bijna 4 op de 10 ervoeren (ook) discriminerende opmerkingen. Ruim 3 op de 10 mensen met discriminatie-ervaring gaven aan dat ze zich (ook) gediscrimineerd voelden door een negatief beeld of stigmatisering, bijvoorbeeld in de media.

Minder dan 1 op de 10 heeft discriminatie gemeld

Bijna 1 op de 10 mensen die zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd voelden, heeft dit gemeld bij een of meer instanties. 3 procent meldde het bij de eigen werkgever of opleiding, 2 procent bij de politie, 1 procent bij een meldpunt voor discriminatie, en minder dan een half procent bij het College voor de Rechten van de Mens. 

Bron: CBS, d.d. 4 juli 2022
zie hier ook de cijfers verwerkt in tabellen.

amsterdam-g30d13afd9_1920.jpg