Logo

Voorlopig geen inrichting kamer voor de CVP

Voorlopig geen inrichting kamer voor de CVP

26 april 2023

Helaas moeten we jullie melden dat de verkenning naar het inrichten van een kamer voor de Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) bij de LVV is stopgezet. Het traject, dat was opgezet op verzoek van het ministerie van VWS, hebben we na uitvoerig beraad binnen het bestuur beëindigd.


We zien nog steeds ruimte binnen de kamer Zorg voor zowel de CVPwzd als voor de CVP niet werkzaam onder de Wzd (Wet zorg en dwang), maar niet onder de huidige omstandigheden. De gesprekken die nodig waren om tot een goede inrichting van een kamer voor de CVP te komen én om alle taken juist te beleggen liepen vanaf het begin erg stroef en kostten veel tijd en energie.

De manier waarop de LVV werkt (en dus ook wilde werken voor de CVP) sluit volgens de samenwerkingspartij niet aan op wat nodig is en het is niet gelukt om een constructieve samenwerking in te zetten. Aangezien we in de overdracht en de uitrol van werkzaamheden voor veel informatie afhankelijk zouden zijn van deze partij heeft het bestuur besloten om de verkenning stop te zetten en de ingeslagen weg niet verder te vervolgen. We vinden dat erg jammer, vooral omdat het erop lijkt dat de CVP dan mogelijk op korte termijn geen beroepsvereniging heeft. Om die reden zetten we de kamer Zorg dan wel open voor de CVP met de optie om op termijn tot een eigen certificeringsregeling te komen.

Tot slot willen we van de gelegenheid gebruik maken om LVV leden Mildred van Gelder en Renate Schuttelaar heel hartelijk te bedanken voor het delen van hun kennis en kunde in de afgelopen maanden. Zij hebben zich enorm ingespannen om het bestuur de informatie te geven over de CVP en de wijze waarop zij door een beroepsvereniging ondersteund zouden kunnen worden. Helaas heeft het nu niet tot een positief resultaat geleid maar wel tot een hele fijne samenwerking.

Renate en Mildred heel veel dank!

Met vriendelijke groet, 
Gerda Arends
LVV bestuurslid zorg, sport en onderwijs