Logo

Tips voor betere communicatie over integriteit

Tips voor betere communicatie over integriteit

15 september 2023

Goed communiceren over integriteit is vaak nog best lastig. Toch is het van belang dat er in de organisatie aandacht is voor integriteit en hoe de organisatie hiermee omgaat. Om werkgevers hierbij op weg te helpen, ontwikkelde het Huis voor Klokkenluiders een brochure met acht praktische tips.

Werkgevers moeten voldoen aan de strengere eisen die de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) stelt aan interne meldprocedures (de zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’). Zij moeten beleid voeren om integriteit in de organisatie te bevorderen en dit goed uitdragen. Heldere en effectieve communicatie over integriteit is daarbij cruciaal, maar blijkt een heikel punt. Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) ontwikkelde daarom de brochure Communiceren over integriteit (pdf) met acht tips om effectieve communicatie over integriteit te bevorderen. Deze tips kwamen tot stand in overleg met organisaties in de (semi-) publieke en de private sector.

Heldere communicatie over integriteit is cruciaal

Een goed integriteitsbeleid staat of valt met heldere communicatie. Om zowel intern als extern beter te communiceren over integriteit, geeft het HvK organisaties onder meer de volgende adviezen:

  • Laat het management (in woord en daad) het belang van integer handelen uitdragen.
  • Stem de communicatie af op de verschillende doelgroepen en bepaal vooraf wat de organisatie hiermee wil bereiken.
  • Haak bij voorkeur in op natuurlijke momenten, zoals indiensttreding of werkoverleg, of speel in op de actualiteit.
  • Communiceer niet alleen over integriteit bij een incident, maar maak er een terugkerend gespreksonderwerp van binnen de organisatie.
  • Bepaal hoe de organisatie communiceert over incidenten en hoe een incident aanleiding kan geven om de afspraken opnieuw onder de loep te nemen en waar nodig aan te scherpen.
  • Maak integriteit niet alleen binnen de organisatie bespreekbaar, maar besteed hier ook aandacht aan in de externe communicatie.

OR kan communicatie over integriteit stimuleren

Het is zaak dat de bestuurder het integriteitsbeleid en het doel ervan bij werknemers onder de aandacht brengt om het bewustzijn over integriteit te vergroten. De ondernemingsraad (OR) kan dit stimuleren. De OR kan de bestuurder onder meer op basis van het initiatiefrecht (artikel 23 WOR) ook ongevraagd adviseren over (het bespreekbaar maken van) het integriteitsbeleid. Bovendien heeft de OR instemmingsrecht als de bestuurder een klokkenluidersregeling wil wijzigen (artikel 27, lid 1m WOR). Ook bij de beoordeling van een adviesaanvraag (artikel 25 WOR) of een instemmingsverzoek moet de OR erop alert zijn dat hierin aandacht is voor integriteit. 

Bron: Rendement Online, 11 september 2023

Communiceren integriteit.png